Kerala PSC New Updates 2023- Exam, Application procedure

Kerala PSC (KPSC) Udpates 2023

Kerala PSC new updates in 2023
Share on facebook
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on telegram
Share on linkedin
Share on email

പുതിയ വര്ഷം പ്രതീക്ഷകളുടേതാണ്, സർക്കാർ ജോലി അന്വേഷിക്കുന്നവർക്ക് ഒട്ടേറെ അവസരങ്ങൾ ഈ വര്ഷം ഉണ്ട്. അടിസ്ഥാന വിദ്യാഭ്യസം നേടിയവർക്ക് മുതൽ ഉന്നത ബിരുദം നേടിയവർക്ക് വരെ അപേക്ഷിക്കാവുന്ന തരത്തിൽ ഒട്ടനവധി വിജ്ഞാപനങ്ങൾ ഈ വർഷത്തിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. സർവകലാശാല ലാസ്റ്റ് ഗ്രേഡ്, പ്ലാനിംഗ് ബോർഡ് ചീഫ് .സിവിൽ പോലീസ് ഓഫീസിർ  എന്നിവ  അവയിൽ ചിലതു മാത്രമാണ്.  ഇത് കൂടാതെ 2022 ൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച വിജ്ഞാപനങ്ങളുടെ പരീക്ഷകളും ഈ വര്ഷം നടക്കുമെന്നതിനാൽ കൃത്യമായ പരിശീലനം നിങ്ങളെ ലക്ഷ്യ സ്ഥാനത്തു എത്തിക്കും എന്നതിന് സംശയമേ വേണ്ട. 

Kerala PSC 2023 Updates

കേരള PSC ഈ വര്ഷം മുതൽ ചില പരിഷ്‌കാരങ്ങൾ നടപ്പിൽ വരുത്താൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. നിലവിൽ വിവിധ ആവശ്യങ്ങൾക്കു പിഎസ്‌സിയിൽ  ഇമെയിൽ / തപാൽ വഴി സ്വീകരിക്കപ്പെടുന്ന എല്ലാ അപേക്ഷകളും ഒറ്റത്തവണ റജിസ്ട്രേഷൻ പ്രൊഫൈൽ വഴി മാത്രമാക്കാനുള്ള  തീരുമാനമാണ് അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനം. അപേക്ഷിക്കുന്ന സമയത്തുതന്നെ പരിചയ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യുക, നിയമനപരിത്യാഗത്തിന് പ്രത്യക  സത്യവാങ്മൂലം നൽകുക, അപേക്ഷകൾ പ്രൊഫൈൽ വഴി മാത്രം സ്വീകരിക്കുക തുടങ്ങി നിരവധി പരിഷ്‌കാരങ്ങൾ കേരള PSC 2023 മുതൽ നടപ്പിലാക്കാൻ പോവുകയാണ്. അപേക്ഷകളുടെ പുരോഗതി  വിലയിരുത്താൻ ഇതിലൂടെ സാധിക്കും.

ജോലിക്കു അപേക്ഷിക്കുന്നതുൾപ്പെടെ ചുരുക്കം ചില സേവനങ്ങൾ  മാത്രമാണ് ഇപ്പോൾ പ്രൊഫൈൽ വഴി ലഭിക്കുന്നത്. ഈ ഉത്തരവ് വരുന്നതോടെ ഉത്തരക്കടലാസ് പുനഃപരിശോധന/ഫോട്ടോ കോപ്പി എന്നിവക്കുള്ള അപേക്ഷ, രീക്ഷ/അഭിമുഖം/പ്രമാണപരിശോധന/നിയമനപരിശോധന എന്നിവയുടെ തീയതി മാറ്റത്തിനുള്ള അപേക്ഷ, തുളസി സോഫ്റ്റ്‌വെയറിൽ പുതിയ വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത കൂട്ടിച്ചേർക്കാനുള്ള അപേക്ഷ, സ്ക്രൈബിനുവേണ്ടിയുള്ള അപേക്ഷ, നിയമനപരിശോധനയ്ക് ഫീസ് അടയ്ക്കാനുള്ള സേവനം, ഉത്തരസൂചിക സംബന്ധിച്ച പരാതി സമർപ്പിക്കാനുള്ള അപേക്ഷ, മറ്റു പൊതുപരാതികൾ എന്നിവ പ്രൊഫൈൽ വഴിയാകും.

Highlights of Kerala PSC 2023 Updates

 • .പി.എസ്.സി.ക്ക് സ്വമേധയാ ഒഴിവുകൾ അറിയാനാവുന്ന സോഫ്റ്റ്‌വേർ സംവിധാനം ഉടനെ നടപ്പിലാക്കപ്പെടും.
 • പൊതുയോഗ്യതയുള്ള തസ്തികകൾക്കായി പ്രാഥമികപരീക്ഷ നടത്തും .
 • കഴിഞ രണ്ടു വര്ഷണങ്ങളിലെ പോലെ റാങ്ക് ലിസ്റ്റുകൾ സമയബന്ധിതമായി തയ്യാറാക്കും
 • ഉദ്യോഗാർഥികൾക്കു സ്വന്തം പ്രൊഫൈലിൽ ഓൺലൈനായി മാറ്റം വരുത്താനുള്ള നടപടികൾ തുടങ്ങി. മാറ്റം വരുത്താൻ ഉള്ള തിയ്യതി പിനീട് ഔദ്യോഗികമായി അറിയിക്കുന്നതായിരിക്കും. തിരുത്തുന്ന വിവരം സംബന്ധിച്ചു സത്യവാങ്മൂലം കൂടി കൂടെ അപ്‍ലോഡ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. ഇതോടെ എന്തെങ്കിലും തിരുത്തലുകൾക്കായി അതാതു സെര്ടിഫിക്കറ്റുമായി  psc ഓഫീസിൽ കയറി ഇറങ്ങി നടക്കേണ്ടി വരില്ല.
 • ജനുവരി 1 മുതൽ അസ്സൽ പരിചയ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഒഴിവുകൾക്കു അപേക്ഷകൾ സമർപ്പിക്കുമ്പോൾ തന്നെ upload ചെയ്യേണ്ടതാണ് . കോവിഡ് സാഹചര്യത്തിൽ സത്യവാങ്മൂലം മാത്രം സമർപ്പിച്ചാൽ മതിയെന്ന നിയമത്തിനാണ് ഈ വര്ഷം മുതൽ മാറ്റം വന്നത്.
 • ഉദ്യോഗാര്ഥിയുടെ പേര്, ജനന തിയ്യതി തിരിച്ചറിയൽ അടയാളങ്ങൾ , ഫോട്ടോ, പേര്, ജനന തിയ്യതി ഒപ്പു എന്നിവയിൽ മാറ്റം വരുതാൻ സാധ്യമല്ല. വ്യാജവിവരം നൽകുന്നവർ അയോഗ്യരാക്കപെടും.
 • റാങ്ക് ലിസ്റ്റുകളിൽനിന്ന് ഒഴിവാകാൻ (റിലിൻക്വിഷ്മെന്റ്) നൽകുന്ന അപേക്ഷയിലെ നോട്ടറിയുടെ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തലിൽ ഉദ്യോഗാർഥി തന്റെ മുൻപാകെ ഹാജരായാണ് ഒപ്പു രേഖപ്പെടുത്തിയതെന്ന സത്യവാങ്മൂലം ഉണ്ടെങ്കിലേ 2023 ജനുവരി 1 മുതൽ ലഭിക്കുന്ന അപേക്ഷ PSC സ്വീകരിക്കൂ
 • സർട്ടിഫിക്കറ്റ് പരിശോധനയ്ക്ക് ഡിജിറ്റൽ സർവകലാശാലയുടെ സഹായത്തോടെ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് സാങ്കേതിക വിദ്യ വരും ദിവസങ്ങളിൽ ഉപയോഗിക്കും.

Kerala PSC Exam 2023: Overview

Particulars

Details

Name of the organization

Kerala Public Service Commission

Exam Level

State Level

Frequency

Annually

Job Location

Kerala

Mode of Application

Online

Exam Mode

Offline

Selection Procedure

 • Phase 1: Preliminary Exam
 • Phase 2: Mains examination
 • Phase 3: Interview

Language of the Exam

English and Malayalam

Official Website

https://www.keralapsc.gov.in/home-2

Kerala PSC Exam Pattern 2023

Kerala PSC Prelims Exam Pattern

The Kerala PSC Prelims exam consists of two papers- General Studies Paper- I and General Studies Paper II.

 • The total duration of each paper is 90 minutes.
 • The medium of paper will be English and Malayalam.
 • There will be multiple-choice questions.

Kerala PSC Mains Exam Pattern

Candidates who score more than the cutoff marks in the Kerala PSC Prelims Exam are eligible to appear for the Main exam. The Kerala PSC Mains exam is a descriptive paper-based exam.

 • The Kerala PSC Mains exam consists of three papers.
 • The total duration of each paper is 120 minutes.
 • The medium of paper will be English, Malayalam, and Hindi (optional)

ഓഫ് ലൈൻ ക്ലാസ്സ്കള്ക്കു പുറമെ  ഒാൺലൈൻ ക്ലാസുകൾ , വിവിധ വിഷയങ്ങളിലെ വിഡിയോ റെക്കോർഡഡ് ക്ലാസുകൾ , ഉദ്യോഗാർഥികൾക്ക് ഉപകാരപ്പെടുന്ന തരത്തിൽ നിരവധി ക്വിസ്സ്‌, രോഗതി വിലയിരുത്തുന്നതിന് കൃത്യമായ ഇടവേളകളിൽ ഒാൺലൈൻ മോക് ടെസ്റ്റുകൾ നിരവധി പഠന സഹായികൾ എന്നിവ ഞങ്ങളുടെ കോഴ്‌സിന്റെ പ്രതേകത ആണ്. കൂടാതെ വിദഗ്ധരോട് ചോദിച്ച് ഓരോ ഘട്ടത്തിലും സംശയങ്ങൾ ദൂരീകരിക്കാം.
ഇംഗ്ലീഷിലും മലയാളത്തിലും Veranda Race  നിങ്ങൾക്ക്  ലാഭകരമായ രീതിയിൽ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു. വരാനിരിക്കുന്ന പരീക്ഷകളിൽ നല്ല വിജയം നേടാൻ, സിലബസ് അറിഞ്ഞു പഠിക്കാൻ ഞങ്ങളോടോപ്പം ചേരുക.

ഒരു ഒറ്റ ശരിയായ തീരുമാനം മതി, ജീവിതം മാറി മറയാൻ

 • Research and Development Team
 • Unlimited Validity Online Login Credential
 • Special Sessions on Banking Industry, handled by field experts
 • Daily Offline Exams
 • Focus on General English Section
 • Night shift / Third Shift Program
 • Fundamental Classes for Non-Maths / English background students
 • ISO 9001: 2008 Certified Coaching Institute
 • Class Room and Practice Hall with ample space
 • Flexibility in Batch Timing
 • Current Affairs Audio Sessions
 • Promotional Exam (JAIIB) Course for Bank Officers (Free for RACE students)
 • Daily Free News Papers
 • RACE Care – A guiding team for all students
 • Pay once and Practice till you get placed
 • Lowest Fee in India

Daily Current Affairs – May 21, 2024

Share on facebook Share on whatsapp Share on twitter Share on telegram Share on linkedin Share on email Daily Current Affairs – Banking – May 21, 2024 Dear Banking Aspirants, Prepare for the Daily Current Affairs with Veranda Race who is the pioneer in the Banking Exam Coaching. Current Affairs section is one of the

Read More »

Daily Current Affairs – May 19 & 20, 2024

Share on facebook Share on whatsapp Share on twitter Share on telegram Share on linkedin Share on email Daily Current Affairs – Banking – May 19 & 20, 2024 Dear Banking Aspirants, Prepare for the Daily Current Affairs with Veranda Race who is the pioneer in the Banking Exam Coaching. Current Affairs section is one

Read More »

Daily Current Affairs – May 17 & 18, 2024

Share on facebook Share on whatsapp Share on twitter Share on telegram Share on linkedin Share on email Daily Current Affairs – Banking – May 17 & 18, 2024 Dear Banking Aspirants, Prepare for the Daily Current Affairs with Veranda Race who is the pioneer in the Banking Exam Coaching. Current Affairs section is one

Read More »

Daily Current Affairs – May 16, 2024

Share on facebook Share on whatsapp Share on twitter Share on telegram Share on linkedin Share on email Daily Current Affairs – Banking – May 16, 2024 Dear Banking Aspirants, Prepare for the Daily Current Affairs with Veranda Race who is the pioneer in the Banking Exam Coaching. Current Affairs section is one of the

Read More »

Daily Current Affairs – May 15, 2024

Share on facebook Share on whatsapp Share on twitter Share on telegram Share on linkedin Share on email Daily Current Affairs – Banking – May 15, 2024 Dear Banking Aspirants, Prepare for the Daily Current Affairs with Veranda Race who is the pioneer in the Banking Exam Coaching. Current Affairs section is one of the

Read More »

Daily Current Affairs – May 14, 2024

Share on facebook Share on whatsapp Share on twitter Share on telegram Share on linkedin Share on email Daily Current Affairs – Banking – May 14, 2024 Dear Banking Aspirants, Prepare for the Daily Current Affairs with Veranda Race who is the pioneer in the Banking Exam Coaching. Current Affairs section is one of the

Read More »

Want to crack Kerala PSC University Assistant Exam this year?

JOIN BANK CourSe in RACE INSTITUTE TODAY

Take your first step to your DREAM GOVERNMENT JOB

Enquire for Next Batch.